O firmie Kontakt Projekty Oferta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 - Rozwój MŚP

B&T Firma Usługowo Handlowa Zbigniew Bieńkowski realizuje projekt pt. „Testy innowacyjnego portalu badania opinii przed wdrożeniem na rynek nowego rozwiązania w firmie B&T Firma Usługowo Handlowa Zbigniew Bieńkowski.” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, 3.1.2 Rozwój MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem realizacji projektu jest zakup przez firmę B&T Firma Usługowo Handlowa Zbigniew Bieńkowski usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, którą wykona wyspecjalizowana Instytucja Otoczenia Biznesu. Realizacja usługi doprowadzi docelowo do zwiększenie konkurencyjności oraz efektywności ekonomicznej firmy. Przeprowadzone w ramach projektu profesjonalne usługi doradcze będą miały na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do wejścia na rynek z nowym, innowacyjnym produktem, którym będzie portal do badania negatywnych opinii użytkowników.

Wartość projektu ogółem: 169 740,00 zł.
Wartość dofinansowania z UE: 103 500,00 zł.

©2013 B&T